Trh s elektřinou

Vybráno

Pracovník liberalizované energetikyPřihláška:
 • V případě zájmu o náš kurz, zašlete vyplněnou přihlášku na email aem@aem.cz
 • Přihlášku je možné stáhnout zde
 • Odesláním přihlášky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky naleznete zde

Vložné za účastníka:
 • 21.500,-Kč + DPH
Počet hodin výuky:
 • 48 (hodina = 50min.)
Počet hodin výuky v jednom vyučovacím dnu:
 • 8 (hodina = 50min.)
Počet hodin samostudia:
 • 96
Rozvrh kurzu naleznete zde
Vyučovací dny:
 • Květen/červen 2017 – pátky
 • Přesné termíny budou dodány
Výuka bude probíhat na adrese:

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

Poděbradská 1/179, Praha 9
Přihlásit se na zkoušku Pouze pro účastníky tohoto kurzu
Výuka bude probíhat na základě publikace Trh s elektřinou, kterou v lednu 2016 vydala AEM, za podpory energetických společností.
Přednášet budou autoři jednotlivých kapitol, nebo jimi doporučení lektoři.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu získá nejen ucelené znalosti o prostředí liberalizované energetiky, o fungování liberalizovaného trhu s elektřinou, o tržních mechanismech a pravidlech a o vývoji evropské i české legislativy a regulace, ale též poznatky o praktických zkušenostech z fungování trhu, a to v širším systémovém kontextu mezinárodní koordinace energetických soustav, ochrany životního prostředí, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a relevantních informačních systémů.

Vstupní předpoklady:

 • Ukončené „Střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Způsob výuky:

 • Přednášky: 48 hodin v šesti vyučovacích dnech.
 • Samostudium: 96 hodin

Závěrečná zkouška:

 • 1. Podmínka ke složení závěrečné zkoušky je absolvování 80% výuky.
 • 2. Závěrečná práce v rozsahu 15 normostran
 • 3. Závěrečná zkouška před zkušební komisí.

Obsah kurzu:

Kurz je postavený na publikaci Trh s elektřinou, kterou vydala Asociace Energetických Manažerů v lednu 2016
1. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti a porovnání s obchodováním na kapitálových trzích
 • 1.1. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti
 • 1.2. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti ve srovnání s největším trhem světa
2. Vývoj trhu s elektřinou v Evropské Unii a klimaticko-energetická politika EU
 • 2.1. Historický vývoj trhu s elektřinou (vývoj v Evropě 1945 – 1995)
 • 2.2. Liberalizace trhu s elektřinou v EU
 • 2.3. Energetická strategie EU
 • 2.4. Energetická unie
3. Vnitřní trh s elektřinou podle energetické legislativy EU
 • 3.1. Základní rámec trhu s elektřinou v EU podle lisabonské smlouvy
 • 3.2. Třetí liberalizační balíček
 • 3.3. Klimaticko-energetický balíček a elektroenergetika
 • 3.4. Bezpečnost dodávek elektřiny
 • 3.5. Evropská právní úprava týkající se energetických úspor
 • 3.6. Právní předpisy EU o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny
 • 3.7. Právní předpisy EU upravující transparentnost a integritu trhu v elektroenergetice
4. Elektroenergetika a její právní rámec v České republice
 • 4.1. Energetický zákon a jeho provádějí právní předpisy
 • 4.2. Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 4.3. Zákon o hospodaření energií
5. Účastníci trhu elektřinou a jejich role 6. Organizace obchodu s elektřinou
 • 6.1. Velkoobchod obecně
 • 6.2. Maloobchod obecně
 • 6.3. Podmínky přístupu na trh
 • 6.4. Dlouhodobé a krátkodobé trhy a trhy s regulační energií
 • 6.5. Dlouhý, krátký, bystrozraký
7. Obchodování s elektřinou na organizovaných trzích a dvoustranné obchody
 • 7.1. Bilaterální obchodování
 • 7.2. Obchodování prostřednictvím brokerských platforem
 • 7.3. Obchodování na burze
 • 7.4. Rozdíl mezi bilaterálním a burzovním obchodováním
 • 7.5. IT systémy používané při obchodování s elektrickou energií
 • 7.6. Situace na trhu s elektřinou v ČR
8. Přeshraniční obchodování
 • 8.1. Přeshraniční přenosové kapacity jako omezené zdroje
 • 8.2. Určení přenosových kapacit
 • 8.3. Přidělování přenosových kapacit
 • 8.4. Hlášení a sesouhlasení přeshraničních přenosů
 • 8.5. Vzájemné saldování přeshraničních přenosů – netting
 • 8.6. Transparentnost procesů přeshraničního obchodování
9. Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování rozvoje a provozu a dispečerské řízení
 • 9.1. Vývoj propojování a koordinace provozu a rozvoje evropských elektrizačních soustav
 • 9.2. Struktura a principy koordinace řízení propojených elektrizačních soustav
 • 9.3. Dlouhodobé analýzy rozvoje ES plánovaní sítí, zajištění výrobní dostatečnosti
 • 9.4. Příprava provozu ES ČR
 • 9.5. Koordinace sjednávání mezinárodních přenosů
 • 9.6. Vnitrodenní aktualizace přípravy provozu
 • 9.7. Řízení rovnováhy a tolů v reálném čase
 • 9.8. Řešení situací hrozících přetížením prvků přenosové soustavy
 • 9.9. Mezinárodní vypořádání odchylek
 • 9.10. Kompenzace za tranzitní přenosy
10. Systémové a podpůrné služby a vyrovnání odchylek
 • 10.1. Definice systémových a podpůrných služeb
 • 10.2. Charakteristiky řízení podpůrných služeb a jejich nasazování v dispečerském řízení
 • 10.3. Podmínky poskytování PpS, kvalifikační procedury, vyhodnocování PpS
 • 10.4. Obchodní zajištění PpS
 • 10.5. Vyhodnocování regulační energie dodané ze zdrojů poskytujících PpS a předávání dat k zúčtování operátorovi
 • 10.6. Vyrovnávací trh s regulační energií
 • 10.7. Regulační energie ze zahraničí
 • 10.8. Přeshraniční výměna regulační energie využívající princip imbalance netting
11. Zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.1. Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.2. Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
 • 11.3. Sběr a agregace dat z měření
 • 11.4. Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
 • 11.5. Požadavky na systém zúčtování, predikce odchylek
12. Přenosové a distribuční služby a tarify
 • 12.1. Postup a pravidla pro připojení, účast na nákladech připojení
 • 12.2. Zajištění přenosu a distribuce, pravidla pro rezervace kapacit a její změny
 • 12.3. Přenosové a distribuční tarify
13. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu
 • 13.1. Definice mimořádných stavů
 • 13.2. Vyhlášení mimořádných stavů, základní práva a povinnosti jednotlivých subjektů
 • 13.3. Nástroje pro řešení stavu nouze a předcházení stavu nouze
 • 13.4. Předcházení stavu nouze
 • 13.5. Stav nouze
 • 13.6. Regulační stupně, vypínací plán, frekvenční plán a havarijní plán
 • 13.7. Zúčtování odchylek ve stavech nouze a přecházení stavu nouze
 • 13.8. Příklady ze života týkající se stavů nouze, přecházení stavů nouze a situací, které mohly skončit stavem nouze
14. Smlouvy na trhu s elektrickou energií
 • 14.1. Smlouvy zajišťující regulovaný přístup k přenosové a distribuční soustavě
 • 14.2. Smlouvy mezi dodavateli a odběrateli elektřiny
 • 14.3. Další typy smluv a obchodních produktů mezi dodavateli a odběrateli
 • 14.4. Základní obsah smluv pro konečné odběratele a specifické postupy dodavatelů
 • 14.5. Smlouvy pro obchodování na velkoobchodním trhu – trading
 • 14.6. Změna dodavatele elektřiny
 • 14.7. Zúčtování dodávek elektřiny a služeb
 • 14.8. Řešení sporů a reklamací
15. Regulace a regulované ceny
 • 15.1. Teorie potřeby regulace
 • 15.2. Obecné metody cenové regulace
 • 15.3. Zahraniční regulační praxe
 • 15.4. Metodika regulace pro přenos a distribuci elektřiny pro období let 2010-2014
16. Produkty a ceny pro konečné zákazníky
 • 16.1. Maloodběratelé (měření typu C)
 • 16.2. Velkoodběratelé – průmysloví odběratelé
 • 16.3. Optimalizace nákupu elektřiny pro pokrytí diagramu a oceňování diagramu zákazníka
 • 16.4. Oceňování diagramu
 • 16.5. Speciální a individuální produkty
17. Měření
 • 17.1. Historie měření
 • 17.2. Technologie měření
 • 17.3. Provoz a obsluha měření
 • 17.4. Druhy měření
 • 17.5. Sběr a zpracování dat
18. Řízení rizik na trhu s elektřinou
 • 18.1. Kategorizace rizik účastníků na trhu s elektřinou
 • 18.2. Přístup k řízení rizik
 • 18.3. Zajišťovací nástroje
19. Úvod do oblasti environmentální regulace v oblasti energetiky 20. Systém obchodování s emisními povolenkami
 • 20.1. Teorie
 • 20.2. Systém cap-and- trade
 • 20.3. Celosvětový trh s emisemi
 • 20.4. Redukce skleníkových plynů ve světě
 • 20.5. Evropský systém emisního obchodování (EU ETS)
 • 20.6. Predikce cen povolenek
21. Daně z energií
 • 21.1. Geneze zákonné úpravy
 • 21.2. Směrnice ES a její implementace
 • 21.3. Základní principy zákonné úpravy zaváděných daní
 • 21.4. Stručný obsah a řešení zákonné úpravy zaváděných daní
 • 21.5. Nejasnosti a problémy při aplikaci zákonné úpravy dan v praxi
 • 21.6. Proběhlé novely zákonné úpravy daní z energií
 • 21.7. Výběr daní a cenové dopady
 • 21.8. Možná budoucnost daní z energií a jejich využití
22. Podpora obnovitelných zdrojů energie
 • 22.1. Stručný popis zákonné úpravy týkající se podpory OZE platný do konce roku 2012
 • 22.2. Aktuální výsledky podpory výroby elektřiny z OZE v ČR
 • 22.3. Aktuálně platný zákon o podporovaných zdrojích
 • 22.4. Stručné shrnutí, jak je to aktuálně s podporovanými zdroji
 • 22.5. Notifikace podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
 • 22.6. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
23. Decentralizované zdroje v energetice a chytré sítě
 • 23.1. Decentralizované zdroje a jejich uplatnění v ČR
 • 23.2. Dopady rozvoje decentralizovaných zdrojů a opatření na jejich integraci do energetického systému
 • 23.3. Chytré sítě
24. Energetické úspory
 • 24.1. Definice úspory
 • 24.2. Členění a druhy energetických úspor
 • 24.3. Základní schéma energetických úspor
 • 24.4. Úspory v budovách
 • 24.5. Rozdělení nákladů na energie v domácnosti
 • 24.6. Dotace jako forma investiční úspory
25. Informační systémy v energetice
 • 25.1. Systémy pro obchodníky s elektřinou
 • 25.2. Systémy burz
 • 25.3. Systémy provozovatelů přenosových soustav
 • 25.4. Systémy provozovatelů distribučních soustav
 • 25.5. Systémy výrobců elektřiny
 • 25.6. Standardy komunikace
 • 25.7. Elektronická dálnice
 • 25.8. Aplikace ENTSO-E pro transparentnost obchodování
 • 25.9. Systémy pro obchodování s emisními povolenkami


přednášky naleznete zde (pouze pro účastníky kurzu)

 

Obchodní podmínky naleznete zde